Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt.

A projekt célja

A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése program (VTT) a Tisza-völgy árvízi biztonságát a mentesített árterek részleges reaktiválására alapozott növelésével, a hátrányos helyzetű térség megtartó képességét a lakosság, illetve települések az életkörülményeinek javítását, a veszélyeztetettségnek megfelelő területhasználatra és tájgazdálkodásra alapozott, a fenntartható regionális fejlesztésre irányuló célkitűzéseinek megvalósítását, az árvízi biztonság és az árvizekkel való gazdálkodás feltételeinek javításával teremti meg.
A projekt a VTT-ben, továbbá a magyar-ukrán közös árvízvédelmi fejlesztési program tartalmával összhangban olyan fejlesztés megvalósítását tűzi ki célul, amely a jövőben várhatóan magasabb szinten és nagyobb intenzitással levonuló rendkívüli árhullámokat a csúcsvízszintek csökkentésével kezelni tudja. Az árvízvédelmi biztonság a Felső-Tisza országhatárhoz közeli szakaszán kialakított árapasztó tározó létesítésével teremthető meg. A Tisza bal partján a Palád-csécsei öblözetben egy új közel 45 millió m3-es árapasztó tározó kialakítását irányozza elő, ezen felül az öblözet vízgazdálkodási rendszere is megújul. A Tisza-Túr tározó árapasztó hatása döntően a Felső-Tisza egyik legkritikusabb szakaszán a legjelentősebb.

A fejlesztés hozzájárul a KEHOP 1.4.0 pályázati konstrukció céljaihoz, mivel a Tisza-völgyben a jogszabályi előírásoknak megfelelő árvízvédelmi rendszer kiépítésére irányul, összhangban a 2007/60/EK irányelv az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről és a 2000/60 EK irányelv a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról.

További célkitűzések

A projekt nem kizárólag árvízvédelmi célokat szolgál, hiszen egy komplex vízkárelhárítási- és vízgazdálkodási fejlesztést irányoz elő azért, hogy támogassa a települések egyedi településrendezési, turisztikai fejlesztéseit, a térségi, kistérségi vízre alapozott gazdaságfejlesztési programokat, a természetvédelmi értékek megőrzését és az ártér revitalizációját. A térség jelentős táji és természeti értékekkel rendelkezik. Ezen értékek megőrizhetők, illetve tovább növelhetők, elsősorban a vizes élőhelyek, vízterek fejlesztése révén. Ezért olyan fejlesztést kell megvalósítani, ami biztosítja az értékek védelmét, mérsékli a fokozódó időjárási szélsőségek káros hatását, az ár-és belvíz valamint aszálykárokat.
A komplex fejlesztés megvalósításával biztosítható, hogy a megépülő létesítmények egyszerre több funkciót is betölthessenek. A projekt megvalósításával lehetőség nyílik a fölös vizek elvezetésére, az aszályok kezelésére, valamint a természetes vizes élőhelyek revitalizációjára is. A tervezett Tisza-Túr árapasztó tározó területén és környezetében a vízgazdálkodás fejlesztése, valamint a természetvédelmi értékek fenntartása is érdekében vízpótlási lehetőség biztosítása szerepel a tervekben.
A célkitűzések között az is megfogalmazásra került, hogy a projektnek illeszkednie kell a fejlesztéssel érintett települések rendezési terveihez.

Fejlesztés keretében tervezett munkák

 • 18 km új tározótöltés, koronaburkolattal
 • 7 km töltésfejlesztés (Túr jobbpart)
 • Feltöltő zsilip (12 nyílású, 880 m3/s)
 • Leürítő zsilip (3 nyílású, 59 m3/s)
 • 12 műtárgy építése a tározótöltésben (ebből 5 szivattyúállással)
 • 3 db kulissza közút és töltés keresztezésben
 • 41 km csatorna rekonstrukció
 • 13 km vízpótló csatorna
 • 6 db vízgazdálkodási zsilip
 • Palád-csécsei vízátvezetéshez: 11 db áteresz, 1 fenékküszöb, 15,9 km csatorna rekonstrukció
 • Vízpótló szivattyútelep a Tiszánál (1 m3/s)
 • 33 ha holtmeder rendezés
 • 1 gátőrtelep építése (Tiszakóród)
 • 1 árvízvédelmi raktár építése (Tiszabecs)
 • 5 vízrajzi állomás építése illetve fejlesztése
 • Napenergiatelep építése
 • Eszközbeszerzés

 

Projektinformációk

Kedvezményezett neve:Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által alkotott Konzorcium
Szerződött támogatás összege: 35 897 227 289 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0- 15-2016-00011


ovf fetizig

Copyright © Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2018